Καρδίτσας

Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2441075102
Καρδίτσας
Προβολή Απόστασης
Σύντομη περιγραφή: Κτηνιατρικό Φαρμακείο
Τηλέφωνο: 2441073034
Καρδίτσας
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2441020167
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Νοσηλεία, 24η Εξυπηρέτηση, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2441100789

Χάρτης Επαγγελματιών